08/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã tân Phú (khu vực DC Tân Thạnh, TB Chín Hẹ, TB ba Ớt TB 10 Đen) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Phường Long Phú – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Châu Phong – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Châu Phong – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Long An – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Long An – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Long An – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Long An – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Hữu – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Hữu – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Phú Lộc – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Tân An – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Tân An – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Tân Thạnh – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Hậu – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Hậu – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Hậu – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Lộc – An Phú – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Vĩnh Xương – Tân Châu – AG Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực từ cầu Trà Gầm đến xã Vĩnh Lợi)H Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Một phần xã tân Phú (khu vực DC Tân Thạnh, TB Chín Hẹ, TB ba Ớt TB 10 Đen) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ nhà hàng Tường Vi đến Lò heo Ông Phương) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần rạch Mương Khai – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/08/2022
từ 07:00 – 18:00
khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến BX Bình Khánh phía bên trái – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực NM Nam Việt khu 1,2,3)H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần P. Bình Khánh (khu vực dọc rạch Thông Lưu) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần P. Bình Khánh (khu vực dọc rạch Thông Lưu) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ trại giam B4 đến nhà hàng Tường Vi) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Tại trạm Cần Đăng 2. Xã Cần Đăng – H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Tại trạm Hòa A1 Xã cần Đăng – H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Tại trạm T1 Vĩnh Hanh. Xã Vĩnh Hanh – H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 13:00 – 17:00
Tại trạm Vĩnh Nhuận – Ba Bần 6. Xã Vĩnh Nhuận – H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần P. Mỹ Thới (khu vực từ đầu cầu Gòi Bé đến cầu ván trong, hẻm cầu Ba Đá) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/08/2022
từ 07:00 – 18:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ chợ Cũ Mương Điểm đến cầu Mương Khai nhỏ, UBND phường) – TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Khu dân cư Chợ Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Khu dân cư Chợ Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Khách sạn Victoria Hàng Châu, đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 16:30
Khách sạn Victoria Hàng Châu, đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Hòa (khu vực từ Cầu Đình đến nước đá Ngọc Tuyền)- H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã An Hòa (khu vực từ nước đá Ngọc Tuyền đến cua Chùa)- H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Bình Hòa (khu vực cầu Đình)- H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã An Hòa (khu vực từ cua Chùa đến kinh 6 Mộng) H. Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã An Hòa (khu vực từ nước đá Ngọc Tuyền đến cua Chùa) H. Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cua Chùa đến kinh 6 Mộng Phía Bình Hòa) H. Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần khu vực: ấp Đông Sơn 1- TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 13:00
Một phần phường Mỹ Quý TPLX( khu vực từ đầu lộ bà Khen đến cầu Gòi lớn bên tay phải) Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/08/2022
từ 08:00 – 13:00
Một phần phường mỹ Thới ( khu vực ánh sáng dân từ cầu Gòi Lớn đến cầu Gòi Bé phía bên phải QL91) TPLX Điện lực Long Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 10:00 – 12:00
Một phần khu vực: (từ cầu Kinh Ông Cò dưới đến ngã 3 trường THPT Vĩnh Trạch), ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch- huyện Thoại Sơn Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp