03/08/2022
từ 11:00 – 11:30
Minh Đức, Minh Tân, Lưu Kỳ, Gia minh, Gia Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
06/08/2022
từ 04:00 – 04:30
Ngũ Lão, Trung Hà, Thuỷ Triều, Thuỷ Đường, An Lư, Núi Đèo Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
06/08/2022
từ 06:00 – 08:00
Phường Trần Thành Ngọ Điện lực Quận Kiến An
07/08/2022
từ 15:45 – 16:30
Công ty ĐT nam Triệu Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/08/2022
từ 15:45 – 16:30
Tam Hưng, Ngũ lão, Minh Đức, Gia Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/08/2022
từ 16:00 – 16:30
Ngũ Lão, Trung Hà, Thuỷ Triều, Thuỷ Đường, An Lư, Núi Đèo Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
10/08/2022
từ 07:00 – 11:00
Phường Trần Thành Ngọ Điện lực Quận Kiến An