18/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Hồ Sen 06:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Hà Phú 2 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An QUÂN KHU 3 06:30 11:30  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Cục đo lường chất lượng Hải Quân 15:00 16:00  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 07:30 07:35  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TĐC Đằng Hải 08:00 10:30  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Kho vận Thương mại 400- lộ 476 E2.5. 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Lôi Động 3 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Hưng – Huyện An Lão 05:00 07:30  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Kênh Giang 5 08:00 12:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Trung Nghĩa 2 09:45 10:45  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An QUÂN KHU 3 06:30 11:30  
18/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Hồ Sen 06:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Kho vận Thương mại 400- lộ 476 E2.5. 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 07:30 07:35  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Lâm Động 3 06:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Thiên Lôi – Phường Vĩnh Niệm 07:00 16:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Thị Xã 2 06:00 07:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 05:00 05:05  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Kim Đức 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Thiên Lôi – Phường Vĩnh Niệm 07:00 16:00  
18/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Hồ Sen 06:00 11:00  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Thôn Tân Lập 09:30 10:30  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA AB Plus 08:00 11:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Hải Việt 10:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Kim Đức 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Trung Nghĩa 2 09:45 10:45  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng xã Khởi nghĩa 08:00 09:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Nghĩa Phương 3 07:15 08:15  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 05:00 05:05  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA AB Plus 08:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Thôn Tân Lập 09:30 10:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Hà Phú 2 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng xã Khởi nghĩa 08:00 09:00  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Thôn Tân Lập 09:30 10:30  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Hưng – Huyện An Lão 05:00 07:30  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Nghĩa Phương 3 07:15 08:15  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Lôi Động 3 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Thuỷ Tú 1 06:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Hồ Sen 06:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Hưng – Huyện An Lão 05:00 07:30  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Kho vận Thương mại 400- lộ 476 E2.5. 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 07:30 07:35  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Trung Nghĩa 2 09:45 10:45  
18/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Hồ Sen 06:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Lâm Động 3 06:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Hải Việt 10:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Thuỷ Tú 1 06:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Lôi Động 3 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Thiên Lôi – Phường Vĩnh Niệm 07:00 16:00  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An PHƯỜNG ĐỒNG HÒA 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Nghĩa Phương 3 07:15 08:15  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Cty phuc thuận 1 08:00 09:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Nghĩa Phương 3 07:15 08:15  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Lôi Động 3 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Trung Nghĩa 2 09:45 10:45  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Hưng – Huyện An Lão 05:00 07:30  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 05:00 05:05  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng xã Khởi nghĩa 08:00 09:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Kênh Giang 5 08:00 12:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Thị Xã 2 06:00 07:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA AB Plus 08:00 11:00  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An PHƯỜNG ĐỒNG HÒA 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An QUÂN KHU 3 06:30 11:30  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 07:30 07:35  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Kho vận Thương mại 400- lộ 476 E2.5. 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Kim Đức 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Hải Việt 10:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Kim Đức 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Thiên Lôi – Phường Vĩnh Niệm 07:00 16:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA AB Plus 08:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 07:30 07:35  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Kênh Giang 5 08:00 12:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Lâm Động 3 06:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Thiên Lôi – Phường Vĩnh Niệm 07:00 16:00  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Cty phuc thuận 1 08:00 09:00  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An QUÂN KHU 3 06:30 11:30  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An QUÂN KHU 3 06:30 11:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Kênh Giang 5 08:00 12:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Kim Đức 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Hồ Sen 06:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Trung Nghĩa 2 09:45 10:45  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TĐC Đằng Hải 08:00 10:30  
18/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Thiên Lôi – Phường Vĩnh Niệm 07:00 16:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TĐC Đằng Hải 08:00 10:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Nghĩa Phương 3 07:15 08:15  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng xã Khởi nghĩa 08:00 09:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TĐC Đằng Hải 08:00 10:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Thị Xã 2 06:00 07:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Trung Nghĩa 2 09:45 10:45  
18/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Hồ Sen 06:00 11:00  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An PHƯỜNG ĐỒNG HÒA 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Kênh Giang 5 08:00 12:00  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Nghĩa Phương 3 07:15 08:15  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An PHƯỜNG ĐỒNG HÒA 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Hưng – Huyện An Lão 05:00 07:30  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Thuỷ Tú 1 06:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 07:30 07:35  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Thị Xã 2 06:00 07:00  
18/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Thiên Lôi – Phường Vĩnh Niệm 07:00 16:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Hà Phú 2 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Hà Phú 2 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Cục đo lường chất lượng Hải Quân 15:00 16:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA AB Plus 08:00 11:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Hải Việt 10:00 11:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Hải Việt 10:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Hồ Sen 06:00 11:00  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng KH nuôi tôm CNC 2 16:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Kênh Giang 5 08:00 12:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Hải Việt 10:00 11:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TĐC Đằng Hải 08:00 10:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Trung Nghĩa 2 09:45 10:45  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Lôi Động 3 13:30 16:30  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện Lực Kiến An PHƯỜNG ĐỒNG HÒA 14:00 17:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng Cao Thắng, Hạ Lý 05:30 08:30  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Kho vận Thương mại 400- lộ 476 E2.5. 08:30 09:30  
18/08/2022 Điện lực An Lão Xã Bát Trang – Huyện An Lão 07:30 07:35  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TĐC Đằng Hải 08:00 10:30  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn AB nhánh 1+5 TBA Đồng Tiến 1 06:30 07:45  
18/08/2022 Điện lực Đồ Sơn TBA Nghĩa Phương 3 07:15 08:15  
18/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA XD Thủy Lợi 4(trạm bơm) 09:00 10:00  
18/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Cty phuc thuận 1 08:00 09:00  
18/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Kênh Giang 5 08:00 12:00  
18/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Cục đo lường chất lượng Hải Quân 15:00 16:00
19/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Xuân La 1 06:00 12:00  
19/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Trung tâm cai nghiện 08:00 09:00  
19/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Đông Sơn 4 14:00 17:00  
19/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Đinh Nhu 07:00 16:00  
19/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Trung tâm cai nghiện 08:00 09:00  
19/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA SamNec 06:30 07:30  
19/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Trạm bơm sinh đan 16:00 17:00  
19/08/2022 Điện Lực Hải An TBA Bao bì Hồng Dục- 08:30 09:30  
19/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA SamNec 06:30 07:30  
19/08/2022 Điện Lực Tiên Lãng Trung tâm cai nghiện 08:00 09:00  
19/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Đông Sơn 4 14:00 17:00  
19/08/2022 Điện Lực Kiến Thuỵ TBA Xuân La 1 06:00 12:00  
19/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA SamNec 06:30 07:30  
19/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Cửa Đình 2 08:00 12:00  
19/08/2022 Điện Lực Hải An TRÀNG CÁT 08:00 10:30  
19/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Đinh Nhu 07:00 16:00  
19/08/2022 Điện Lực Hải An TRÀNG CÁT 08:00 10:30  
19/08/2022 Điện Lực Hải An TBA 602 Hải Quân 15:00 16:00  
19/08/2022 Điện Lực Hải An TRÀNG CÁT 08:00 10:30  
19/08/2022 Điện Lực Hải An TRÀNG CÁT 08:00 10:30  
19/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA SamNec 06:30 07:30  
19/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Niệm Nghĩa 08:30 11:00  
19/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Niệm Nghĩa 08:30 11:00  
19/08/2022 Điện lực Hồng Bàng TBA SamNec 06:30 07:30  
19/08/2022 Điện lực Thủy Nguyên TBA Đông Sơn 4 14:00 17:00  
19/08/2022 Điện lực Lê Chân Đường Niệm Nghĩa 08:30 11:00
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã An Tiến, Bát Trang, Trường Thành, TT Trường Sơn – Huyện An Lão 00:00 00:15  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Trung, Quang Hưng – Huyện An Lão 05:00 05:30  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Trung, Quang Hưng – Huyện An Lão 05:00 05:30  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Trung, Quang Hưng – Huyện An Lão 00:00 00:15  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Trung, Quang Hưng – Huyện An Lão 00:00 00:15  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã An Tiến, Bát Trang, Trường Thành, TT Trường Sơn – Huyện An Lão 05:00 05:30  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Trung, Quang Hưng – Huyện An Lão 00:00 00:15  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã An Tiến, Bát Trang, Trường Thành, TT Trường Sơn – Huyện An Lão 00:00 00:15  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã An Tiến, Bát Trang, Trường Thành, TT Trường Sơn – Huyện An Lão 00:00 00:15  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã An Tiến, Bát Trang, Trường Thành, TT Trường Sơn – Huyện An Lão 05:00 05:30  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã Quang Trung, Quang Hưng – Huyện An Lão 05:00 05:30  
20/08/2022 Điện lực An Lão Xã An Tiến, Bát Trang, Trường Thành, TT Trường Sơn – Huyện An Lão 00:00 00:15