04/08/2022
từ 04:00 – 04:30
Các TBA Tài Giá 2,Giống Cây Trồng,Số 1,Công An Huyện,Chi cục Thuế,Sao Vàng Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
04/08/2022
từ 04:00 – 06:00
Một phần xã Đông Hợp, Đông la, Đông Sơn Điện lực Huyện Đông Hưng
04/08/2022
từ 04:00 – 06:00
Một phần xã Đông La Điện lực Huyện Đông Hưng
04/08/2022
từ 07:00 – 08:30
Một phần kkhu đô thị trần Hưng Đạo Điện lực Thành phố Thái Bình
04/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần xã Hoàng Diệu Điện lực Thành phố Thái Bình
04/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Thôn Do Đạo xã Tiến Đức Điện lực Huyện Hưng Hà
04/08/2022
từ 07:30 – 10
Thái Học 3 Điện lực Huyện Thái Thụy
04/08/2022
từ 16:30 – 18:30
Một phần xã Đông Hợp, Đông la, Đông Sơn Điện lực Huyện Đông Hưng
04/08/2022
từ 16:30 – 18:30
Một phần xã Đông La Điện lực Huyện Đông Hưng
05/08/2022
từ 06:00 – 11:00
1 phần xã Phú Xuân. Điện lực Thành phố Thái Bình
05/08/2022
từ 06:00 – 11:00
Phương Man 2 Điện lực Huyện Thái Thụy
05/08/2022
từ 06:30 – 11:30
1 phần xã Tân Lập Điện lực Thành phố Thái Bình
05/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần ĐƯỜNG tRẦN hƯNG Đạo Điện lực Thành phố Thái Bình
05/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần xã Quỳnh Sơn Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
05/08/2022
từ 07:00 – 11:30
ĐZ400V Quang Hưng 4 Điện lực Huyện Kiến Xương
05/08/2022
từ 07:30 – 10
Xuân Phố 1 Điện lực Huyện Thái Thụy
05/08/2022
từ 07:30 – 11:00
Xuân Phố 2 Điện lực Huyện Thái Thụy
05/08/2022
từ 08:00 – 10
1 phần đường Trần Hưng Đạo Điện lực Thành phố Thái Bình
05/08/2022
từ 14:00 – 17:00
Thái Tân 4 Điện lực Huyện Thái Thụy
05/08/2022
từ 17:00 – 18:00
Xã Đông Quang, Trọng Quan, một phần xã Đông Động Điện lực Huyện Đông Hưng
05/08/2022
từ 17:00 – 18:00
một phần xã đông hợp, Đông sơn, Đông Các, Đông La Điện lực Huyện Đông Hưng
05/08/2022
từ 17:00 – 18:00
thị trấn, một phần xã đông hợp, nguyên xá Điện lực Huyện Đông Hưng
06/08/2022
từ 06:00 – 10
Hậu Trữ 1 Điện lực Huyện Thái Thụy
06/08/2022
từ 06:00 – 10:30
Hóa Tài Điện lực Huyện Thái Thụy
06/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần xã Vũ Đoài Điện lực Thành phố Thái Bình
06/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần xã Xuân Hoà Điện lực Thành phố Thái Bình
08/08/2022
từ 06:30 – 10:30
Khu 2 Diêm Điền Điện lực Huyện Thái Thụy