08/08/2022
từ 07:30 – 17:30
Nghĩa Bình Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
09/08/2022
từ 05:00 – 05:30
TBA Khách hàng C.ty CP Trung Đức Điện lực Huyện Nghi Lộc
09/08/2022
từ 05:00 – 07:00
TBA Khách hàng C.ty Nguyên Liệu Giấy Điện lực Huyện Nghi Lộc
09/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 1 Nghi Diên ĐZ 373 E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
09/08/2022
từ 06:30 – 07:00
TBA Khách hàng C.ty CP Trung Đức Điện lực Huyện Nghi Lộc
10/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 6 Nam Yên ĐZ 373E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
10/08/2022
từ 06:00 – 13:00
Xã : Nam Lĩnh – Huyên Nam Đàn Điện lực Huyện Nam Đàn
10/08/2022
từ 06:00 – 13:00
Xã : Nam Lĩnh – Huyên Nam Đàn Điện lực Huyện Nam Đàn
11/08/2022
từ 05:00 – 05:30
Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Vạn Hồng, Nghi Mỹ Điện lực Huyện Nghi Lộc