04/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 1 Nghi Mỹ ĐZ 373 E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
04/08/2022
từ 07:30 – 17:30
Nghĩa Bình Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
05/08/2022
từ 04:30 – 12:00
Khách hàng sau ĐD 471 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
05/08/2022
từ 06:30 – 17:00
TBA số 1 Nam Cát Điện lực Huyện Hưng Nguyên
05/08/2022
từ 07:30 – 17:30
Nghĩa Bình Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/08/2022
từ 04:30 – 05:00
Khách hàng sau RE 02 Nhân Mỹ ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
06/08/2022
từ 04:30 – 12:00
Khách hàng sau D376-7/01 Mỏ Đá Lèn Hồ Điện lực Huyện Đô Lương
06/08/2022
từ 05:00 – 05:20
Hoa Thành, Long Thành, Tăng Thành, Nhân Thành, Thị Trấn, Hợp Thành, Phú Thành, Hùng Thành, Hậu Thành, Tiến Thành, Mã Thành Điện lực Huyện Yên Thành
06/08/2022
từ 05:00 – 07:00
Đô Thành Điện lực Huyện Yên Thành
06/08/2022
từ 05:00 – 10
Hoa Thành, Long Thành, Tăng Thành, Nhân Thành Điện lực Huyện Yên Thành
06/08/2022
từ 06:30 – 11:30
AB2 TBA số 4 Nam Cát Điện lực Huyện Hưng Nguyên
06/08/2022
từ 07:30 – 12:30
Nghĩa Thuận Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/08/2022
từ 07:30 – 12:30
Nghĩa Trung Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
06/08/2022
từ 10 – 10:20
Hoa Thành, Long Thành, Tăng Thành, Nhân Thành, Thị Trấn, Hợp Thành, Phú Thành, Hùng Thành, Hậu Thành, Tiến Thành, Mã Thành Điện lực Huyện Yên Thành
06/08/2022
từ 11:30 – 12:00
Khách hàng sau RE 02 Nhân Mỹ ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
06/08/2022
từ 13:30 – 17:00
TBA số 5 Nam Cát Điện lực Huyện Hưng Nguyên
08/08/2022
từ 07:30 – 17:30
Nghĩa Bình Điện lực Huyện Nghĩa Đàn