18/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 5 Nghi Thiết ĐZ 373 E15.8 Điện lực Huyện Nghi Lộc
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 1 Hiến Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 1 Mỵ Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 2 Mỵ Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 3 Hiến Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 3 Mỵ Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 4 Mỵ Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 4 Trù Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 5 Mỵ Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 5 Trù Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:00 – 14:00
TBA 6 Trù Sơn – ĐD 376 E15.4 Điện lực Huyện Đô Lương
18/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Nghĩa Mai Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
19/08/2022
từ 04:30 – 12:00
Các KH dùng điện sau TBA số 14 Thị Trấn Điện lực Huyện Đô Lương
19/08/2022
từ 06:30 – 09:30
Khách hàng SDĐ sau TBA số 3 TTHN Điện lực Huyện Hưng Nguyên
19/08/2022
từ 09:30 – 11:30
Khách hàng SDĐ sau TBA số 3 Hưng Thái Điện lực Huyện Hưng Nguyên
19/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng SDĐ sau TBA số 2 Hưng Tân Điện lực Huyện Hưng Nguyên
19/08/2022
từ 17:00 – 18:00
Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung, Trung Đông Điện lực Huyện Nghi Lộc
19/08/2022
từ 17:00 – 18:00
Nghi Vạn, Nam Yên, Bắc Yên, Nghi Công Nam, Vạn Hồng, Nghi Công Bắc, Nghi Mỹ, Nghi Lâm Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 04:30 – 06:00
Hưng Tây, Nghi Vạn Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 04:30 – 12:30
Hưng Tây Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 04:30 – 12:30
TBA Mai Lộc Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 04:30 – 12:30
TBA TĐC Mai Lộc, TBA Bơm 16B Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 05:00 – 19:00
Quỳnh Lộc Điện lực Huyện Quỳnh Lưu
20/08/2022
từ 05:00 – 19:00
Quỳnh Thiện, Quỳnh Vinh, Quỳnh Thắng Điện lực Huyện Quỳnh Lưu
20/08/2022
từ 05:00 – 19:00
Quỳnh dị , Quỳnh phương Điện lực Huyện Quỳnh Lưu
20/08/2022
từ 06:00 – 06:30
Hưng Tây Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 5 Nghi Trường ĐZ 480 E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 06:30 – 11:30
Khách hàng sau TBA số 3 Hưng Mỹ Điện lực Huyện Hưng Nguyên
20/08/2022
từ 10:30 – 11:00
Hưng Tây Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 10:30 – 12:30
Hưng Tây, Nghi Vạn Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 12:30 – 13:30
Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung, Trung Đông Điện lực Huyện Nghi Lộc
20/08/2022
từ 12:30 – 13:30
Nghi Vạn, Nam Yên, Bắc Yên, Nghi Công Nam, Vạn Hồng, Nghi Công Bắc, Nghi Mỹ, Nghi Lâm Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 1 Nghi Trường ĐZ 480 E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Nghĩa Mai Điện lực Huyện Nghĩa Đàn