18/08/2022
từ 05:40 – 12:40
Khu Vĩnh Hòa phường Mạo Khê Điện lực Đông Triều
18/08/2022
từ 08:00 – 10:30
Khu Vĩnh Tuy 2 phường Mạo Khê Điện lực Đông Triều
18/08/2022
từ 14:00 – 15:15
Một phần Hải Xuân Điện lực Móng Cái
19/08/2022
từ 08:00 – 09:00
Một phần Hòa Lạc Điện lực Móng Cái
19/08/2022
từ 08:00 – 09:00
Một phần Trần Phú Điện lực Móng Cái
19/08/2022
từ 09:00 – 10
Một phần Hòa Lạc Điện lực Móng Cái
19/08/2022
từ 09:00 – 10
Một phần Trần Phú Điện lực Móng Cái
19/08/2022
từ 10 – 11:00
Một phần Hải Xuân Điện lực Móng Cái
19/08/2022
từ 10 – 11:00
Một phần Trần Phú Điện lực Móng Cái
20/08/2022
từ 06:00 – 14:00
Phường xã Tiền An, Hà An, Tân An, Hoàng Tân Điện lực Quảng Yên
20/08/2022
từ 06:00 – 14:00
Phường xã Tiền An, Hà An, Tân An, Hoàng Tân Điện lực Quảng Yên
21/08/2022
từ 06:00 – 14:00
Phường Quảng Yên, Yên Giang, xã Hiệp Hòa Điện lực Quảng Yên
21/08/2022
từ 06:00 – 14:00
Phường Quảng Yên, Yên Giang, xã Hiệp Hòa Điện lực Quảng Yên
21/08/2022
từ 06:00 – 14:00
Phường Quảng Yên, Yên Giang, xã Hiệp Hòa Điện lực Quảng Yên
21/08/2022
từ 06:00 – 14:00
Phường Quảng Yên, Yên Giang, xã Hiệp Hòa Điện lực Quảng Yên