08/08/2022
từ 07:30 – 11:30
Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố An Quới phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Sân Lễ xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: DNTN Toàn Tâm Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Tiệm Hàn Cầu Da 2 Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Bình Linh xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Phước Lộc xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Trạm Y Tế xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Đèn đường Bàu Sen Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung; ấp Long Bình xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng; khu phố Tân Lộc, Lộc Trát phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Phân Bón Comix Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Xay Chà Rau Xanh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ga Ra Hồng Công Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 1 phường I Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Thuận Tân xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Trung xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Đông xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 11:00 – 11:30
Ấp Bình Lương xã Đồng Khởi Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 11:00 – 11:30
Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Cơ sở may Thành Công Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Hàn Điện Quang Phát Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Hộ gia đình Trần Văn Năm Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Long Hưng xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 16:30 – 17:00
Ấp Bình Lương xã Đồng Khởi Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2022
từ 16:30 – 17:00
Ấp Trà Sim xã Ninh Điền Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 12:00
Khu phố Lộc An, Lộc Thành phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Trụ sở làm việc Công An tỉnh Tây Ninh, trại Tạm Giam Công An Tây Ninh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Huỳnh Trung Nhẫn Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Hộ kinh doanh Trần Thanh Cần Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Lò Gạch Minh Triệu Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Nước Đá Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Trường Tiểu Học Thanh Hòa Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng: Trại Chăn Nuôi Gia súc Thành Danh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Rộc A xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Lợi xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Lợi xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Trung xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Công Ty TNHH Hưng Thịnh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Châu Văn Dùng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Hàn Điện Thanh Thuận Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Hàn điện Hồ Thị Cẩm Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Nước Đá Thanh Thuận Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Trường tiểu học Gò Nổi Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Tưới tiêu Thân Trung Tín 2 Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng: Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp