08/08/2022
từ 04:00 – 06:00
Một phần xã Đông Các, Đông Động Điện lực Huyện Đông Hưng
08/08/2022
từ 04:00 – 06:00
Một phần xã Đông Hợp, Phú Châu Điện lực Huyện Đông Hưng
08/08/2022
từ 05:00 – 05:30
Các TBA Giống cây Trồng Quỳnh Hưng,Tài Giá 2,Bảo Hiểm Quỳnh Phụ,Sao Vàng,Đoàn Gia TT dậy nghề,Bệnh Viện,Công An Quỳnh Phụ,sallWay,Nam Đông,nhà máy xử lý Rác Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
08/08/2022
từ 06:30 – 10:30
Khu 2 Diêm Điền Điện lực Huyện Thái Thụy
08/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Khu Trung tâm xã Minh Tân Điện lực Huyện Hưng Hà
08/08/2022
từ 07:00 – 12:00
1 phần xã Quỳnh Lâm Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
08/08/2022
từ 08:00 – 10
Thành Lợi Điện lực Huyện Thái Thụy
08/08/2022
từ 16:00 – 18:00
Một phần xã Đông Các, Đông Động Điện lực Huyện Đông Hưng
08/08/2022
từ 16:00 – 18:00
Một phần xã Đông Hợp, Phú Châu Điện lực Huyện Đông Hưng
09/08/2022
từ 06:30 – 11:00
Cam Đoài Điện lực Huyện Thái Thụy
09/08/2022
từ 06:30 – 11:30
Khách hàng ĐZ400V TBA Vũ Thắng 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
09/08/2022
từ 07:00 – 11:00
Hà Mi – Thái Nguyên Điện lực Huyện Thái Thụy
09/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Thôn Tiền Phong xã Chi Lăng Điện lực Huyện Hưng Hà
09/08/2022
từ 14:00 – 17:00
Khách hàng ĐZ400V TBA Vũ Hòa 7 Điện lực Huyện Kiến Xương
09/08/2022
từ 14:30 – 17:00
Liên Kết Điện lực Huyện Thái Thụy
10/08/2022
từ 06:00 – 11:00
Bơm NN Thụy Phong Điện lực Huyện Thái Thụy
10/08/2022
từ 07:00 – 10
Sơn Cao Điện lực Huyện Thái Thụy
10/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Thôn Vị Giang xã Chí Hòa Điện lực Huyện Hưng Hà
10/08/2022
từ 14:30 – 17:00
Thanh Miếu 2 Điện lực Huyện Thái Thụy