22/08/2022
từ 06:30 – 12:00
1 phần thị trấn An Bài Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
22/08/2022
từ 07:00 – 10:30
Bơm Văn Hàn Điện lực Huyện Thái Thụy
22/08/2022
từ 07:00 – 11:00
Khu 5 Diêm Điền Điện lực Huyện Thái Thụy
22/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần đường Lê đại Hành Điện lực Thành phố Thái Bình
22/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần đường Lý thường kiệt Điện lực Thành phố Thái Bình
22/08/2022
từ 14:00 – 17:00
Bơm Văn Hàn Điện lực Huyện Thái Thụy
23/08/2022
từ 07:00 – 11:00
Thụy trường 3 Điện lực Huyện Thái Thụy
23/08/2022
từ 14:00 – 17:30
Thụy trường 3 Điện lực Huyện Thái Thụy
24/08/2022
từ 07:00 – 11:00
Chợ Lục Điện lực Huyện Thái Thụy
24/08/2022
từ 14:00 – 17:30
Chợ Lục Điện lực Huyện Thái Thụy
25/08/2022
từ 07:00 – 10:30
Thụy Xuân 5 Điện lực Huyện Thái Thụy
25/08/2022
từ 07:30 – 10:30
Vọng Hải Điện lực Huyện Thái Thụy
25/08/2022
từ 14:00 – 17:00
Nam Tân Điện lực Huyện Thái Thụy
25/08/2022
từ 14:00 – 17:00
Thụy Xuân 6 Điện lực Huyện Thái Thụy